Dr Svetlana Dragović

doktor stomatologije

 

rođena je 14.02.1987. godine u Užicu. Osnovno obrazovanje i Gimnaziju završila je u Užicu sa odličnim uspehom.

 

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu  upisala je školske 2006/2007. godine, a diplomirala 2012. godine sa prosečnom ocenom 9,02. Obavezan pripravnički staž odradila je na klinikama Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a u junu 2013. godine položila je stručni ispit za doktora stomatologije.

 

U oktobru 2012. godine upisuje Doktorske studije iz oblasti stomatološke protetike u  toku kojih,  pored naučnog, konstantno usavršava i svoje kliničko znanje i veštine. Trenutno radi na izradi doktorske disertacije pod naslovom "Uspešnost implantatno - protetske terapije u oralnoj rehabilitaciji pacijenata starije životne dobi"

 

Bila je aktivni učesnik velikog broja domaćih i međunarodnih programa za kontinuiranu edukaciju i kongresa iz oblasti  stomatološke protetike i implantologije, opšte i estetske stomatologije.

 

Član je Evropskog udruženja za oseointegraciju koje se bavi različitim problemima iz oblasti savremene oralne implantologije zasnovane na kliničkim i naučnim dokazima.

 

Tečno govori engleski jezik.

Dr sc. med. Miroslav Dragović

doktor stomatologije

rođen je 06.06.1987. godine u Travniku (BiH). Osnovno obrazovanje i Gimnaziju završio je u Bijelom Polju (Crna Gora) sa odličnim uspehom.

 

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 2006. godine, a diplomirao u novembru 2011. godine sa prosečnom ocenom 9,35 kao jedan od najboljih studenata svoje generacije. Obavezan pripravnički staž odradio je na klinikama Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i položio stručni ispit za doktora stomatologije u martu 2013. godine.

 

Doktorsku disertaciju na temu "Uticaj različitih vrsta hirurških konaca i stepena njihove kolonizacije mikroorganizmima na zarastanje hirurških rana u usnoj duplji" odbranio je 2018. godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Uža naučna oblast kojom se bavi je oralna hirurgija.

 

Bio je aktivni učesnik velikog broja domaćih i međunarodnih kongresa iz oblasti oralne hirurgije i implantologije kao i opšte stomatologije sa ukupno 13 saopštenja. Ima objavljena 4 rada u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima.

 

Jedan je od predavača u programu kontinuirane edukacije pod nazivom „Šivenje u oralnoj i parodontalnoj hirurgiji“. Program je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije za 2018. godinu.

 

Član je Evropskog udruženja za oseointegraciju koje se bavi različitim problemima iz oblasti savremene oralne implantologije zasnovane na kliničkim i naučnim dokazima.

 

Tečno govori engleski jezik.

 

 

Copyright © 2018 .

Radno vreme:

Ponedeljak - Petak             11h - 19h

Subota                                  09h - 14h

PIB: 110851254                Matični broj: 65037084